استحکام محصول تولید شده

منظوراز استحکام مقاومت و ماندگاری محصول پیش از نصب،حین جابجایی و هنگام نصب است.در روش CNC از آنجایی که از یک سنگ به عنوان سنگ بستر زمینه استفاده می شودوبه اصطلاح محصول به صورت پشت بسته است،استحکام قطعه معرق وابسته سنگ زمینه است و محصول توانایی  تحمل هرگونه فشار در هنگام جابجایی و نصب رادارد.

در روش تولیددستی از آنجا که از یک سنگ به عنوان بستر استفاده می شود و سایر سنگها روی آن قرار می گیرندضخامت محصول تولید نهایی بیشتر شده  ودر نتیجه معرق از استحکام قابل قبولی برخودارخواهد بود.

در روش واتر جت به علت نبودن سنک بستر قطعات تنها از قسمت محیطی به هم متصل می شوند استحکام محصول کمتر است.هرچند که بعضی از تولید کنندگان معرق به وسیله واترجت برای افزایش استحکام محصول از یک صفحه فلزی به عنوان بستر معرق استفاده می کنند.