دقت معرقکاری

منظور از دقت معرقکاری،دقت در کنار هم قرارگرفتن قطعات ووجود حداقل درز بین آنها است.در روش دستی تولید قطعات و زمینه کار با ابزارهای صنعتی دقیق انجام نمی شود دقت کار پایین بوده ،درز بین سنگ ها وبرنزها بیشتر و نامنظم تراست.

در روش واترجت ،تولید قطعات که بادستگاه کامپیوتری انجام می گیرد ،دقت هندسی قطعات بیشتر است.اما در حین مونتاژ،اولا به دلیل عدم وجود بستری که جایگاه هر قطعه روی آن مشخص شده باشد احتمال اینکه قطعات به طور دقیق و کاملا منظم در کنارهم قرار نگیرند،امکان جابجایی اندک و در نتیجه نامنظم شدن درزها وجود دارد.ثانیا سنگ های بریده شده با تکنیک واتر جت در قسمت انتهایی، دارای سطوح دندانه ای است،بنابراین نمی توان دوقطعه مجاوررابه دلیل وجود این دندانه هاچندان به هم نزدیک نمود ودر نتیجه درز معرق واترجت نمی تواند از حد مشخصی کمتر شود. 

در معرق CNC با توجه به فراهم سازی بستری جهت قرار گرفتن سنگها       

در یمعرق CNC با توجه به فراهمسازری بستری جهت قرار گرفتن سنگها، توسط دستگاه دقت مونتاژ بسیار بالا است. همچنین در صورتی که قطعات نیز با دستگاه کامپیوتری تولید شده باشند، میتوان درز را تا حد بسیار ظریفی کوچک نمود. البته ناگفته نماند وجود درز بین سنگها در معرق الزامی است . چرا که این درز محل قرار گرفتن چسب و اتصال سنگهای مجاور است و در صورتی که درز بیش از حد کوچک باشد، چسب به خوبی بین دو سنگ نفوذ نمیکند استحکام معرق پایین میآید.

۴- دقت ابعادی: