دوام

منظور از دوام ،پایداری کیفی و ماندگاری محصول پس از نصب در حین بهره برداری درشرایط محیطی و موارد استفاده گوناگوناست.از این دیدگاه ،معرق دستی (برنزی)به علت استفاده از برنز،دوام نسبتا کمتری  دارد.دلیل پایین بودن دوام این نوع معرق وجود تفاوت بین ثبات سایشی سنگ و برنز است.در معرق های سی ان سی و واترجت اآنجا که در تهیه محصو ل ا ز سنگ وچسب سنگ که مقاومت سایشی یکسانی دارند استفاده می شود با گذشت زمان وفرسوده شدن وبه اصطلاح پا خوردن معرق ،کلیه قسمت های محصول به یک اندازه شامل فرسایش می شود.اما در معرق برنزی ثبات سایشی برنز بیشتر از سنگ است با گذشت زمان و پا خوردن محصول،قسمتهای سنگی معرق فرسوده شده ،فرو میروداما قسمتهای برنزی که مرزهای سنگ  های رنگی هستندباقی می ماند.این امر در ابتدا موجب نا همواری سطح کار وباگذشت زمان موجب در آمدن نوارهای برنز می شوددر دو روش دیگر چون کل سطح محصول  دارای ثبات فرسایشی مشا بهی دارند  شاهد چنین پدیده ای نخواهیم بود.