معرق سنگ با استفاده از واترجت

در این روش معرق سنک به کمک کامپیوتر ودستگاه واترجت انجام می گیرد.ابتدا طرح مورد نظر بوسیله نرم افزارهای کامپیوتری طراحی وسپس به دستور العمل های قابل اجرا در دستگاه واترجت  تبدیل شده و به آن ارسال می گردد.دستگاه واترجت با فشار آب زیاد مطابق نقشه اجرایی سنگ را یریده و آماده مونتاژ می نماید .در نهایت قطعات بریده شده سنگ با توجه به طراحی در کنار هم قرارداده شده وبا چسب ثابت می شوند.سرعت انجام کار در این روش فوق العاده زیاد بوده و قابل اجرا یر روی انواع سنگ می باشد.