روش دستی

 معرق سنگ دستی به کمک نوار ابزاری

از ابداع این روش کمتر از ۲۰ سال میگذرد.مبداء این روش یک هنرمند ایرانی بوده.تولید معرق سنگ با این روش نیز بیشتر در ایران متداول است.در این روش ابتدا یک سنگ اسلب در ابعاد موردنظر به عنوان سنگ زمینه (معمولاً از جنس تراورتن ارزان قیمت)انتخاب میشود.تا طرح موردنظر با استفاده از دوده پیادهسازی شود.در مرحله بعد روی خطهایی که به وسیله دوده روی سنگ پیاده شدهاند با نواری از جنس برنز به ارتفاع حدود ده میلیمتر، گرفته میشود.خروجی این مرحله، سنگی است که خطهای طرح موردنظر روی آن به وسیله نوار برنز مشخص شده و این عمل باعث میشود تا بین خطوطی که با برنز مشخص شدهاند فضای جهت قرار دادن قطعات رنگی ایجاد شود.در مرحله بعد الگوهای سنگهای رنگی از روی بوم برنزکاری شده تعیین گردیده و پس از رنگبندی، الگوی هر رنگ روی سنگ موردنظر که قبلاً به ضخامت هشت میلیمتر بریده شده چسبانده میشود.در این مرحله با استفاده از دستگاه سنگ دیواری (محک)قطعات رنگی مطابق الگو بریده شده و به وسیله چسب رنگی و روی بوم مابین برنزها چسبانده میشود.پس از چسباندن معرق، دو مرحله ساب خورده و پس از آن آماده استفاده است.