معرق سنگ به کمک دستگاه CNC

دراین روش ابتدا نقشه در کامپیوتربااستفاده از نرم افزارهای کامپیوتری مانند آرت کم طراحی شده ،فایلی مطابق بازبان دستگاه سی ان سی (جی کد) تولید شده ودر دستگاه سی ان سی بارگذاری می شود.دستگاه CNC سنگ زمینه را طبق طرح اولیه به عمق مورد نظر حفرمی کند.سپس قطعات سنگ های رنگی آماده شده در سنگ زمینه جا گذاری می شود.سرعت عمل ، دقت و استحکام سنگ بستردر این روش از سایرروشهای معرق سنگ بیشتر است.