معدن سنگ کریستال(چینی)

معدن سنگ چینی

Crystal

لرستان(بروجردو ازنا(الیگودرز)

خراسان رضوی(مشهد گل یخ

کرمان(سیرجان)

اصفهان(لایبید

کرمان(سیرجان)

اصفهان(لایبید

کردستان(قروه)

آذربایجان غربی(ارومیه جلبر وسلماس)