معدن سنگ سندولایم استون

معدن لایم وسنداستون

 محلات

کرمانشاه(اسلام باد غرب

و بوژان

اصفهان سمیرم

فارس مرودشت

آذربایجان غربی مهاباد

قم کوه سفید