بازارسنگ مشهد تبریز فارس کردستان

بازار سنگ سایر استان ها

قم شهرک صنعتی امید:جاده قدیم قم-کاشان کیلومتر  12

فارس شیراز:شهرک صنعتی بروشور-کیلومتر 20 جاده فسا

لرستان:

شهرک صنعتی سنگ:خرم آباد جاده کمربندی

شهرک صنعتی شماره 2:خرم اباد کیلومتر 8 جاده گوهردشت 

ازنا:منطقه ویژه اقتصادی

بروجرد:کیلومتر 50 جاده سراب

درود:کیلومتر 4  جاده بروجرد

زنجان: شهرک صنعتی شماره2

آذربایجان شرقی: شهرک صنعتی رجائی:جاده آذرشهر کمربندی سردرود 

خراسان

مجتمع سنگبری ها:مشهد جاده فریمان ،تپه سلام 

شهرک سنگ بری ها:مشهد جاده سنتو

بیرجند:شهرک صنعتی