بازار سنگ محلات

بازارسنگ استان مرکزی (محلات)

1-بازار سنگ ارقده  کیلومتر 5 جاده خمین

2-صدریه- قطب صنعتی صدریه واقع در دوراهی آبگرم

3-شهید حبیی محلات- واقع در کیلومتر 10 جاده آبگرم

4-شهید بابائی محلات واقع در شهر نیم ور محلات