بازار سنگ تهران

بازارسنگ تهران

1-شهرک صنعتی شمس آباد: 35 کیلومتری اتوبان تهران-قم بعداز فرودگاه امام شهرک صنعی شمس آباد وب سایت(www.shamsabad.net)

2--شهرک صنعتی شورآباد:جاده قدیم قم،جاده کهریزک-شهرک صنعتی شورآباد

 3-بازار سنگ غرب تهران:انتهای اتوبان حکیم نرسیده به دهکده المپیک

4-بازار سنگ پایتخت:بلوار اشرفی اصفهانی-انتهای خیابان عرب حسینی

5-بازارسنگ مرکزی تهران:خ فدائیان اسلام ،تقاطع بعثت،بازارمرکزی سنگ

6-بازار سنگ ایران:خ فدائیان اسلام جنب پمپگاز،خ وفا بازار سنگ ایران

7-شهر سنگ:جاده قدیم قم-روبروی شهرداری باقر شهر

8-بازار سنگ  البرز:بزرگراه بابائی ،روبروی بزرگرراه باقری،جنب پمپ بنزین

9-مجتمع سنگ تهران:میدان شوش،خ شوششرقی،مجتمع سنگ فروشان

10-بازار سنگ فاطمیه:خ فدائیان نرسیده بزرگراه آزادگان